ტარიფები

მომსახურება ღირებულება
განაცხადის განხილვა უფასო
ავტომობილის შეფასება უფასო
ლიზინგის ხელშეკრულების გაფორმების საკომისიო 0%

ავტომობილის გადაფორმება მომსახურების სააგენტოში

სტანდარტულად 72 ლარი
 

ვალდებულების ვადაზე ადრე
შესრულების საკომისიო
2%